Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Posturi vacante

Funcție vacantă de specialist principal în Serviciul sănătate şi siguranţă în situaţii de urgenţă al Direcţiei sănătăţii din cadrul Direcției generale asistenţă socială şi sănătate

 

Funcție vacantă de Şef Direcţie administrativă din cadrul Direcției generale asistenţă socială şi sănătate

 

Funcție vacantă de economist principal în Secţia planificare şi executarea finanţelor al Direcţiei economico-financiare din cadrul Direcției generale asistenţă socială şi sănătate

 

Funcție vacantă de specialist principal (comunicator), în Serviciul tehnologii informaţionale şi comunicaţii al Direcţiei administrative din cadrul Direcției generale asistenţă socială şi sănătate

 

 

 

 

Ministerul Sănătății, muncii și protecției sociale al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcției de director a trei instituții medico-sanitare publice

Comisia de concurs – ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de desfășurare a concursului privind ocuparea funcției publice vacante de Șef al secției de sănătate publică și promovarea sănătății al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate

Descarcă :   română 

                                           

 

Comisia de concurs – ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de desfășurare a concursului privind ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate

Descarcă :   română

 

 

 

Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău anunță despre existența funcției vacante de specialist principal din cadrul Direcției Sănătate a direcției generale

 

Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău anunță despre existența funcției vacante de Șef Serviciu sănătate și siguranță în situații de urgență din cadrul Direcției Sănătate

 

ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef secție sănătate publică și promovarea sănătății al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate

 

ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate

 

ANUNŢ

Cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Direcţiei asistenţă socială sectorul Buiucani din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.201 din 11 martie 2009, Primăria municipiului Chişinău anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Direcţiei asistenţă socială sectorul Buiucani din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate.

        Scopul general al funcţiei – implementarea actelor legislative şi normative în domeniul acordării prestaţiilor sociale.

Sarcinile de bază:

 1. Coordonarea activităţilor de recepţionare, completare şi evidenţă a cererilor de ajutor social;
 2. Gestionarea procesului de examinare, de emitere a deciziilor de acordare/neacordare a ajutorului social şi/sau ajutorului pentru perioada rece a anului, precum şi de formare a listelor de plată;
 3. Realizarea activităţilor de control privind implementarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului;
 4. Elaborarea şi prezentarea rapoartelor, informaţiilor şi datelor statistice, conform sarcinilor atribuite;
 5. Asigurarea audienţei şi realizarea activităţilor aferente procesului administrativ.

Condiţiile de participare la Concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158 din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Studii:

 • superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenţei sociale, administraţiei publice, pedagogie şi psihologie etc.;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul asistenţei sociale, administraţiei publice.

Experienţă profesională:

 • preferabil cel puţin 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office (Word, Excel, etc.), Internet, etc.

Abilităţi – lucru cu informaţia, aptitudini organizatorice, decizionale, de anticipaţie situaţională, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de comunicare verbală, aplanare de conflicte, mobilizare de sine şi a echipei, de utilizare a computerului.

Atitudini/Comportamente – respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 1. formularul de participare (se anexează);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar.

 

Notă:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost  declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

 

Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 23 februarie 2021.

 

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate str. Bucureşti, 35, bir. 1 telefon de contact 0(22) 27-40-55, program: luni-vineri, ora 8.00-17.00, pauza de masă de la ora 12.00- 13.00, Direcţia resurse umane, laura.covalciuc@dgass.md.                                              

 

B I B L I O G R A F I E:

Acte normative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 3. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
 4. Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală”;
 5. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
 6. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;
 7. Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995 „Pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova”, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1004 din 28 august 2008;
 9. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

 

Acte normative în domeniul  de specialitate:

 

 1. Legea nr. 133 din 13.06.2008 „Cu privire la ajutorul social”;
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.

 

Descarcă : română

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA anunță concurs de selectare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai următoarelor instituţii medico-sanitare publice municipale.

1)      IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr. 1;

2)      IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie;

3)      IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica;

4)      IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V. Ignatenco”.

Pentru cerințele postului, cererea de participare, date de contact și alte detalii:

Descarcă : română